آیا ازدواج با کسی که ادعا می کند مسیحی است ولی رشد روحانی ندارد و دید مثبتی نیز نسبت به ایمانداران و کلیسا ندارد درست است؟

اگر شخص هنوز ازدواج نکرده و می خواهد با چنین شخصی ازدواج کند مسلما باعث ضربه در ازدواجشان خواهد بود. کاراکتر ما در ازدواج تاثیر بسزایی دارد و اگر شخصی که بسیار منفی است و با اینکه خود را ایماندار می داند ولی زندگی کلیسایی ندارد و نسبت به کلیسا منفی است و زندگی روحانی و رشد سالمی ندارد مسلما" ازدواج با چنین شخص حکیمانه نخواهد بود و عاقبت خوبی نخواهد داشت.

اگر با چنین شخصی ازدواج شده و دیگر با هم پیمان بسته شده می بایست در این پیمان ماند و بر آن شخص تاثیر گذاشت و با دعا و روزه و نمونه بودن برای آن شخص او را به ایمان آورد و باعث رشد ایمان او شد و به فیض خدا و کمک روح القدس آن شخص را تغییر داد. اول پطرس 3: 1و2

Apr/12/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 640 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر