آیا شیطان بر خواب ما قدرت دارد یا هر اتفاقی میافتد به خاطر افکار خودمان است؟

در صورتی که ما با عیسی مسیح رابطه صمیمانه داشته باشیم و تحت پوشش خون عیسی مسیح قرار داشته باشیم، شیطان به هیچ عنوان نمی تواند در خوابهای ما تأثیری داشته باشد. اما متأسفانه بخاطر عدم رابطه بعضی از مسیحیان با پدر آسمانی از طریق عیسی مسیح، شیطان مسلما" می تواند در خوابهای آنها نیز تأثیر بگذارد. در ضمن همه خوابهای بد از طرف شیطان نیست، بعضی از خوابها در اثر اتفاقات و تصادفاتی که در ما تأثیر بد و منفی گذاشته اند و یا باعث ترس و وحشت ما شده اند در حافظه ما مانده و به صورت خوابها، خود را نشان می دهند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/11/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر