منظور دقیق از بدوش کشدن صلیب مسیح چیست ؟ این مسئله چه چیزهایی را شامل می شود؟

برداشتن صلیب به معنای پذیرفتن هر گونه تمسخر بخاطر پیروی از مسیح و هر گونه جفا و اذیت و آذار و نیز زحمات و رنجهایی که در زندگی روزمره وجود دارند، به بهای پیروی از مسیح. برداشتن صلیب یعنی آماده باشی که به خاطر پیروی از مسیح جان و مال و همه چیز خود را فدا کنی. برداشتن صلیب یعنی پیروی بی قید و شرط مسیح.

صلیب در زمان مسیح سمبل رنج و عذاب طاقت فرسا بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/18/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر