منظور عیسی مسیح در مورد این جملات چیست: من نان حیات هستم، من آب حیات هستم، من قیامت و حیات هستم؟

عیسی مسیح ادعاهایی کرد که نشان دهنده الوهیت او می باشند و نه فقط معجزات و تولد او از باکره و مرگ و قیام و صعودش بلکه ادعاهایش نیز معرف شخصیت او می باشند. او برتر از هر پیامبر و هر شخص دیگری است. او خدا است که انسان شده است و در میان ما قدم زده و در همه تجربیات بشری ما با ما شریک شده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/28/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 461 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر