در اول پادشاهان 19: 15-16 خداوند به ایلیای نبی فرمود که حزائیل را به پادشاهی ارام و ییهو پسر نمشی را به پادشاهی اسرائیل مسح کن. در حالی که در دوم پادشاهان فصل 8 این الیشع بود که به حزائیل گفت که پادشاه خواهد شد و در فصل 9 نیز الیشع یک نبی دیگر را فرستاد تا ییهو را برای پادشاهی مسح کند. لطفا علت این تفاوتها را توضیح دهید؟

با توجه به اینکه الیشع با ایلیاء هم خدمت بود و نیز با در نظر گرفتن اینکه اخآب می بایست توسط این دو پادشاه با حقارت کشته می شد، زمان بندی مسح این دو پادشاه می بایست با کشته شدن اخآب هماهنگ می بود، پس آنچه خدا به ایلیاء گفت در واقع ایلیاء به الیشع سپرد تا به انجام رساند و در عمل می بینیم که این فرمان توسط الیشع و با سفارش او به وسیله یک نبی دیگر به وقوع پیوست. این مسئله در بعضی از وقایع کتاب مقدس تکرار شده که گاهی اوقات خدا امری را به یک نبی فرموده، اما خادم آن نبی یا هم خدمت او این امر را عملی ساخته است. مثلا" قرار بود موسی قوم را به سرزمین موعود هدایت کند و این را خدا به موسی وعده داده بود، اما این یوشع بود که قوم را به این سرزمین هدایت کرد و آنها را در آنجا مستقر کرد!

موسی خودش در کوهی در مجاورت سرزمین موعود فوت کرد و نتوانست به سرزمین موعود وارد شود و مثالهای دیگری نیز باز وجود دارند که تأئید کننده این تفسیر می باشند.

Jan/26/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 269 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر