در کتاب مکاشفات یوحنا فصل 14 و آیه ی 14 که می فرماید و دیدم که اینک ابری سفید پدید امد و بر ابر کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی از طلا دارد و در دستش داسی تیز است . گفته شده کسی مثل پسر انسان . پس منظور وی عیسی مسیح نیست . منظورش چه کسی است؟؟

عیسی مسیح در عهد عتیق و عهد جدید به عنوان پسر انسان و پسر خدا شناخته شده است، چون او خدای کامل و انسان کامل است. بارها در اناجیل، عیسی مسیح خود را پسر انسان معرفی می کند و صد البته عیسی مسیح پسر انسانی است که در کتاب دانیال فصل 7 آیات 13 و 14از او پیشگویی شده است: "  و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند. و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد." و اگر اناجیل چهارگانه را مطالعه کرده باشید، متوجه خواهید شد که عیسی مسیح، بارها خود را پسر خدا و پسر انسان می نامد!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر