دیدگاه مسیحیت از بُعد اعتقادی و پذیرش نسبت به یهودیت و اسلام چیست ؟

در باره سؤالی که کرده اید، پاسخ آن بسیار وسیع می باشد و تا حدودی به اندازه وسعت وب سایت پرپاسخ می باشد. لطفا در وب سایت پرپاسخ در باره موضوعی که سؤال کرده اید، تحقیق و مطالعات وسیعی انجام دهید و پاسخ سؤال خود را بطور کامل خواهید یافت. ظرفیت این ایمیل برای پاسخ به سؤال جامع شما بسیار کم است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/10/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 220 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر