آیا یوشع و قوم اسرائیل اورشلیم را تسخیر کردند(یوشع 10: 23و40) یا خیر( یوشع 15: 63)؟                  

جواب کوتاه این است که، نه در این عملیات. آیه های ذکر شده کاملا با هم مطابقت دارند و سوء تفاهم تنها به علت تعبیر اشتباه متن می باشد. در یوشع 10 ، این پادشاه اورشلیم است که کشته شده ولی شهر او تصاحب نشده است( آیه های 16-18 و 20-26). پنج پادشاه اموریان و سپاهیان آنان ، شهرهایشان را ترک کرده و به جنگ جبعون رفته بودند . یوشع و اسرائیلیان آنان را دنبال کردند و آن پنج پادشاه در غار مقیده پنهان شدند، و از آنجا سربازان یوشع آنان را به او تحویل دادند، و یوشع تمام آنان را کشت. در مورد ارتش آنان در آیه 20 آمده: “و چون آنانی از ایشان که جان به در برده بودند به شهرهای حصار دار در آمدند" ، که به وضوح نشان می دهد که شهر ها به تصاحب در نیامده بودند. پس پادشاهان بودند و نه شهر ها که گرفته شده بودند.                                              

در یوشع 10 :28 تا 42  ادامه این عملیات نظامی ثبت شده است. آمده که بسیاری از شهرها به اسارت گرفته شده و نابود گشتند، مانند مقیده، لبنه ، لاکیش ، عجلون ، حبرون و دبیر . تمام این شهر ها در قسمت جنوب غربی اورشلیم قرار دارند. پادشاه جازر و سپاهیان او در حالی که به کمک لاکیش رفته بودند، در میدان جنگ شکست خوردند( آیه 33) و در آیه 30 مقایسه ای می شود با اریحا که قبلا تصاحب شده بود، ولی هیچ کدام از این دو شهر آخر در این زمان گرفته نشده بودند. آیه های 40 و 41 مرزهای این محاصره  را ترسیم می کند ، و نشان می دهد که تمام آن در قسمت جنوب غربی اورشلیم به وقوع پیوست ، مخصوصا حبرون که در مرز شرقی این عملیات بود، هنوز 10 کیلومتر به طرف شمال غربی اورشلیم قرار دارد. پس اورشلیم در یوشع 10 به محاصره در نیامده بود. این با یوشع 15: 63 کاملا هماهنگی  دارد، که آمده " قبیله یهودا نتوانست یبوسیان را که در اورشلیم ساکن بودند بیرون براند."

ترجمه: اِلما غریبیان          

Oct/11/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر