با اینکه میدانیم خدا از اینده خبردارد وعالم به غیب هست پس چرا فرشته ای چون شریر را به خدمت گرفته؟ سوال دوم: پس از نافرمانی چرا او را ازبین نمی برد و به او اجازه فعالیت می دهد تا خود آدم را از راه بدربرد و در آینده باعث این همه فجایع در جهان بشود بطوریکه اینهمه نبی روبه مبارزه با آن وهدایت بشر بفرستد؟! در تعجبم

نقشه خدا برای بشر و همچنین برای نابودی شیطان و برای هر مسئله دیگر دارای زمان بندی حکیمانه و دورنگرانه ای می باشد که خارج از تحمل مغز چند گرمی ما است و از اسراری است که وقتی وارد ابدیت بشویم این مسئله برایمان کاملا" روشن خواهد شد. در ثانی نباید هیچوقت احترام خدا را به انتخاب آزاد انسان و حتی فرشتگانش دست کم بگیریم. همه اینها یعنی زمان بندی برقرار شده بر اساس پیش دانی او و احترام به حق انتخاب نسبت به انسان و فرشتگان در این مسئله دخیل می باشند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/13/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 349 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر