آیا سه شخصیت تثلیث واحد هستند یا مجزا؟

 سه شخصیت تثلیث در ضمن استقلال شخصیتی که دارند با هم یک هستند و یک ذات دارند. هر شخصیت یعنی پدر و پسر و روح القدس دارای شخصیتهای مختلف می باشند ولی در ذات یکی هستند. این مسئله به هر حال به ذات خدا مربوط می شود و برای ما انسانها با هوش و فهم محدود قابل تجزیه و تحلیل نمی باشد و همچنان بصورت راز الهی باقی می ماند و این کلام خداست که می تواند به ما بگوید خدا چگونه است و نه اینکه ما تصمیم بگیریم که خدا در ذات چگونه است. کلام خدا به تاکید در مورد این سه شخصیت الهی صحبت می کند و نشان می دهد که پدر و پسر و روح القدس دارای سه شخصیت مستقل می باشند ولی در ضمن وحدت خود را حفظ می کنند. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 656 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر