کتاب مقدس دربارۀ دایناسورها چه میگوید؟ آیا دایناسورها در کتاب مقدس وجود دارند؟

موضوع دایناسورها در کتاب مقدس، برای سالها بخشی از مباحث جنجالی جوامع مسیحی بوده است؛ که بیشتر پیرامون موضوعاتی چون عمر زمین، تفسیر درست مطالب کتاب پیدایش، و تفسیر کشفیات فیزیکی اطرافمان بوده است. آنانی که معتقدند زمین عمری بسیار طولانی داشته است (عمر ماقبل تاریخ) کتاب مقدس را بخاطر عدم اشاره به موضوع دایناسورها ردّ نمیکنند زیرا باور دارند که مطابق الگوی پذیرفته شدۀ خود، میلیونها سال قبل از اینکه اولین انسان پا بر پهنۀ زمین بگذارد، دایناسورها از بین رفته بودند. بنابراین نظریه، آنانی که متون کتاب مقدس را به رشتۀ تحریردرآورده اند نمیتوانستند شاهد حیات دایناسورها بوده باشند. آنانی که معتقد به عمر مابعد تاریخ زمین هستند بر این باورند که کتاب مقدس به موضوع دایناسورها اشاره داشته است؛ اما درواقع، از لغت "دایناسور" هرگز استفاده نکرده است. و به جای آن، از لغت عبری "تنیین" استفاده شده است. در ترجمه های مختلف کتاب مقدس، "تنیین" به روشهای مختلفی ترجمه شده است؛ گاهی اوقات، به معنی جانوران غول آسای دریایی، گاهی به عنوان "مار،" اما اکثر اوقات به معنی "اژدها" ترجمه شده است. اینطور بنظر میرسد که "تنیین" به غولهای خزنده مانند اشاره داشته است. در عهد عتیق بیش از 30 مرتبه به این مخلوقات اشاره شده است که یا بر زمین بوده اند، یا در دریا. علاوه بر اشارات عمومی به این غولهای خزنده مانند، در طول عهد عتیق بیش از 30 مرتبه، دو گونه مخلوق، بصورتی توصیف شده اند که محققین به این باور رسیده اند که نویسندگان به دایناسورها اشاره داشته اند. بَهيموت، جانوری است که در موردش گفته شده او افضل صنايع خداست و دُم خود را مثل سرو آزاد می جنباند (ایوب 40 : 15). بعضی از محققین سعی کرده اند که بَهيموت را به فیل یا هیپوتاموس نسبت دهند. دیگران معتقدند که دُم فیل یا هیپوتاموس نازک بوده طوری که نمیتوان آن را با درخت سرو آزاد مقایسه کرد. اما از طرف دیگر، دایناسورهائی چون براکیوساروس (Brachiosaurus) و دایناسور دو پا (Diplodocus) دُمهای بزرگی داشتند که با درخت سروآزاد قابل مقایسه بوده اند. تقریباً تمام تمدنهای باستان به شکلی هنری خزندگانی غول آسا را به تصویر کشیده اند. صنایع دستی و اشکال رُسی کشف شده در آمریکای شمالی به تصاویر دایناسورهای مدرن شباهت بسیار دارند. صخره های کنده کاری شدۀ آمریکای جنوبی مردی را نشان میدهند که بر موجودی دایناسور یا سوسمار مانند سوار شده است؛ و عجیب تر اینکه آن موجود شباهت بسیاری با دایناسور سه شاخ، پتروداکتیل و ترانازوروس دارد. موزائیکهای رومی، ظروف مایانها، دیوارهای شهر بابل با اشکال این موجودات مزیّن شده اند که خود نشانگر انتقال فرهنگی و جغرافیای بدون مرز است. نوشته های هوشمندانۀ مارکو پولو (Milione) آمیخته است از داستانهای مهیجی که در آنها حیواناتی غول آسا از گنجها محافظت میکردند. گزارشات امروزی از مشاهدات مختلف اغلب چنین داستانها و نوشته جات را با شک و شبهۀ بسیار دنبال میکنند. علاوه بر شواهد عینی و تاریخی مربوط به دوران پیدایش انسان، در رابطه با هم زیستی انسان و دایناسورها ، شواهد فیزیکی دیگری نیز وجود دارند مثل جا پای انسان در کنار دایناسورها که بشکل فسیل شده در آمریکای شمالی و غرب آسیای مرکزی کشف شده است. حال، آیا کتاب مقدس به دایناسورها اشاره نموده است؟ موضوع خیلی واضح و عینی نیست؛ بستگی دارد که باتوجه به شواهد موجود آنرا چگونه تفسیر کنید و اینکه به دنیای پیرامون خود چگونه بنگرید. ما معتقدیم که دایناسورها بعد از طوفان و در اثر تغییرات شگرف زیست محیطی و همچنین شکار بی رحمانۀ انسانها از بین رفته اند.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 513 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر