آیا داود پادشاه بعد از شکست فلسطینیان صندوق عهد را به اورشلیم آورد ( دوم سموئیل فصلهای 5 و 6)، یا قبل از آن ( اول تواریخ فصلهای 13 و 14)؟

این مشکلی نیست. اگر خواننده ادامه اول تواریخ را تا باب 15 می خواند، متوجه می شد که داود بعد از شکست دادن فلسطینی ها، صندوق را به اورشلیم آورد. دلیل این مطلب این است که، قوم اسرائیل صندوق عهد را دو بار جابجا کردند. اولین بار، آنرا از بعل، قبل از شکست فلسطین، همانطور که در دوم سموییل 6: 5  می بینیم ، و در اول تواریخ 15. هنگامی که سموئیل نبی پیروزی داود را بر قوم فلسطین شرح می دهد، در مورد هر دو مورد جابجایی صندوق صحبت می کند. اما در اول تواریخ به این ترتیب شرح داده شده است: صندوق عهد اول از بعل تغییر مکان داده شد و بعد داود فلسطین را شکست داد، و در آخر صندوق عهد از منزل عوبید ادوم جتی، خارج شد. پس دو روایت هیچ تناقضی با همدیگر ندارند. اینجا یک نبی تاریخ کامل صندوق عهد را در یک جا به ما میدهد( به جای اینکه بعداً به آن اشاره کند) و دیگری که تاریخ را به نحوی دیگر ارائه می دهد. در هر دو مورد زمان رویدادها یکی می باشد.

همین را می توان برای قرآن بیان کرد. در سوره 2 در مورد سقوط آدم گفته می شود، و بعد رحمت خداوند به قوم اسرائیل نشان داده می شود، و در دنباله آن از غرق شدن فرعون سخن گفته می شود، و از موسی و گوساله طلایی، در ادامه قوم اسرائیل از خوراک و آب شکایت می کنند، و بعد دوباره به گوساله طلایی اشاره می شود، در ادامه این می خوانیم در مورد موسی و عیسی، و بعد در مورد موسی و گوساله طلایی، و بعد در مورد سلیمان و ابراهیم. اگر کسی می خواهد در مورد ترتیب تاریخی حوادث صحبت کند، پس موسی چه ربطی به عیسی دارد، یا سلیمان با ابراهیم؟ از دیدگاه تاریخچه ای این سوره می بایست به ترتیب  از سقوط آدم شروع می شد، و با قائن و هابیل ادامه پیدا می کرد و بعد خنوخ ، ابراهیم، لوط، اسحاق، یعقوب و عیسو، یوسف و پسران اسرائیل و موسی. اگر مخلوطی اینچنین بارز از ترتیب تاریخی را میتوان در سوره قرآن پیدا کرد، پس خواننده باید اول این را توضیح دهد، قبل از اینکه به نظر خودشان اشکالی را در کتاب مقدس زیر انتقاد قرار دهند.

منبع مقاله: www.debate.co.uk

ترجمه از: اِلما غریبیان

Jul/07/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 466 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر