چه کسی پدر شِلَخ بود ، آیا قینان ( لوقا 3: 35 تا 36) یا اَرفَکشاد ( پیدایش 11: 12) ؟

هرچند جواب قطعی امکان پذیر نیست، اما به شکل قابل قبولی می توان آنرا توضیح داد. به احتمال زیاد جواب آن این گونه است که،  شجره نامه متن مازوتیک کتاب پیدایش همانند فهرست  انجیل متی متمرکز نسلها است.  هنگامی که به متن یونانی آن نگاه کنیم ، در می یابیم که نام قینان به عنوان پدر شِلَخ ذکر شده است، مطابق با آنچه در متن انجیل لوقا نوشته شده. چون لوقا به یونانی می نوشت پس از منبع با اعتبار یونانی ( سپتواجنت یا ترجمه هفتاد) استفاده می کرد. در همان حال اگر ما به منبع یونانی مراجعه کنیم ، در پیدایش 11: 12 می بینیم که اَرفَکشاد 135 ساله بود، به جای 35 سال( که در این صورت او وقت بسیاری را داشت تا پدر بزرگ شلخ بشود.

ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/24/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر