در مورد اورشلیم نو و بدنهای جلال یافته که در کتاب مقدس عهد جدید صحبت کرده دقیقا به چه معناست؟ چون در کتاب مکاشفه درباره اورشلیم نو توضیح می دهد که یک شهر است.(با تمام ابعادش)....یعنی ما با بدنهای جلال یافته در این شهر زندگی می کنیم؟

در اول قرنتیان فصل 15 به طور مفصل و با اشاره به جزئیات در باره بدنهای جلال یافته یا روحانی پس از مرگ اشاره شده است و شما را تشویق می کنم که این فصل کتاب مقدس را به دقت مطالعه کنید.

در ضمن اورشلیم نو اشاره به اورشلیم آسمانی می کند که بر زمین جدید فرود خواهد آمد و به معنای این است که در آسمان و زمین جدید ایماندارن به مسیح که شهروند این اورشلیم نو هستند در صلح و سلامتی و آرامش خدا تا به ابد زندگی خواهند کرد. (مکاشفه 21: 1و2)

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/29/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر