در کتاب خروج باب3:25 خداوند از انسان هدایا خواسته است میخواستم بدونم خدا چه احتیاجی به این هدایا دارد؟

خدا نیازی به هدایای ما ندارد ولی به منظور آموزش ما که صاحب همه اموال و دارایی ما خدا است، او از قومش خواسته تا برایش هدایا بیاورند تا بدینوسیله نشان دهند که مالشان از آن خدا است. در ضمن در رسالات پولس رسول ما همکاران خدا نامیده شده ایم و ما در کار خدا با خدا شریک هستیم و به این خاطر هدایای خود را برای پیشبرد ملکوت خدا با خوشی و افتخار می دهیم. کلام خدا می فرماید طلا و نقره از آن من است و در جای دیگر می گوید من از شما قربانیهایتان را نمی خواهم بلکه قلبی شکسته و فروتن. پس خود خدا نیازی به هدایای ما ندارد بلکه به منظور فروتن ساختن ما و ایجاد دلی سخاوتمند در ما این را از ما می طلبد.

 

 

May/27/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 585 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر