میخواهم مسیحی شوم؟

در سؤالی که فرستاده اید مشخص نیست که چرا می خواهید مسیحی شوید و آیا انجیل را مطالعه کرده اید و آیا با تعالیم و شخصیت و زندگی و معجزات عیسی مسیح آشنایی دارید؟ 

این بسیار مهم است که برای شما روشن باشد که هدف ما این نیست که شخص فقط مذهب خود را تغییر دهد بلکه با شناخت و آگاهی در مورد عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود از گناهان و پیشوا و کامل کننده ایمان خود و نیز با شناخت از پیام او  و اعتراف به خداوندی عیسی مسیح، زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کند و او را در عمل پیروی کند. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/28/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 488 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر