آیا اشتباه است که یک زوج قبل از ازدواج با هم زندگی کنند؟

 جواب به این سوال بستگی به این دارد که معنی "زندگی کردن با هم" چیست. اگر معنی آن این است که با هم رابطة جنسی داشته باشند، قطعا اینکار اشتباه است. در کتاب مقدس مرتبا رابطة جنسی قبل از ازدواج و سایر بی بند وباریهای جنسی محکوم شده است (اعمال رسولان 15: 20، رومیان 1: 29، 1 قرنتیان 5: 1 و 6: 13 و 18 و 7: 2 و 10: 8، 2 قرنتیان 12: 21، غلاطیان 5: 19، افسسیان 5: 3، کولسیان 3: 5، 1 تسالونیکیان 4: 3، یهودا 7). کتاب مقدس اجتناب کامل از رابطة جنسی خارج از ازدواج (و قبل از ازدواج) را تشویق می کند. رابطة جنسی قبل از ازدواج به همان اندازة زنا و سایر بی بند و باریهای جنسی اشتباه است، چون در همة آنها رابطة جنسی بدون ازدواج و تعهد وجود دارد. اگر "زندگی کردن با هم" یعنی زندگی کردن در یک خانه، احتمالا موضوع فرق می کند. در نهایت، زندگی یک مرد و زن در یک خانه اشتباه نیست اگر چیز خلاف اخلاق در آنجا انجام نشود. اما بهر حال، مشکلی که ایجاد می کند ظاهر بی بند و باری است که ایجاد می کند چون تصور می شود که زوجی که با هم زندگی می کنند با هم رابطة جنسی هم دارند. این تصور عموم طبیعی است. با اینکه زندگی کردن در یک خانه بخودی خود گناه نیست، ولی ظاهر گناه آلود دارد. کتاب مقدس به ما می گوید که از ظاهر شریرانه پرهیز کنیم (1 تسالونیکیان 5: 22، افسسیان 5: 3)، از کارهای خلاف اخلاق فرار کنیم، و باعث لغزش و یا بر خوردن به کسی نشویم. در نتیجه زندگی کردن یک زن و مرد باهم خارج از ازدواج باعث جلال دادن خدا نیست.  


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 534 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر