با توجه به مرقس 13: 32 و دانش به اینکه عیسی مسیح خداوند است، چطور از روز و ساعت آمدن خود با خبر نیست؟

در باره اینکه عیسی مسیح در مورد زمان بازگشت خود اطلاعی نداشت باید گفت علت آن این است که عیسی مسیح بطور موقت جلال آسمانی خود را ترک کرده بود و به خاطر ترک جلال خود این مسئله نیز یکی از مسائلی بود که به جلال او مربوط می شد. او به خاطر ما فروتن شد و جلال خود را به خاطر ما ترک کرد. اما مسلما" وقتی به آسمان صعود کرد و به جلال اولیه خود بازگشت دیگر از زمان بازگشت خود مطلع بود.

در ثانی در رسم ازدواج یهودی داماد تا آخرین لحظه از روز عزوسی خود اطلاع نداشت و پدر داماد بصورت غافلگیرانه این روز را اعلام می کرد و بعضی از مفسرین معتقدند مسیح بخاطر این رسم یهود اینچنین بیان کرد. با توجه به اینکه مسیح با بازگشتش به زمین کلیسا را به عنوان عروسش به آسمان خواهد برد و جشن عروسی بره به راه خواهد افتاد، احتمال زیاد دارد که مسیح از این رسم یهودی استفاده کرده باشد و مسئله بازگشت خود را با عروسی یهودی منطبق کرده باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/27/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 469 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر