چرا مسیح از مریم خواست او را لمس نکند در حالیکه به توما گفت او را لمس کند؟

در یوحنا 20: 17 کلمه ای که در اینجا مرا لمس مکن ترجمه شده در اصل زبان یونانی به معنای به من آویزان نشو می باشد. مریم مسیح را عاشقانه دوست داشت و یک بار بر صلیب او را از دست داده بود و این بار او را بدست آورده بود و نمی خواست او را از دست بدهد. در ثانی او فکر می کرد که مسیح این بار برای بردن او به ملکوت آمده است و خود را آماده ملکوت کرده بود. ولی عیسی مسیح به او می گوید به من نچسب و به من آویزان نشو بلکه بدان که پس از من روح القدس را خواهم فرستاد و او تو را هدایت خواهد کرد و هنوز کار ملکوت در پیش است. تابحال به دیدار رندگی کرده ای ولی پس از این به ایمان باید زندگی کنی. توما از طرف دیگر بدنبال اثبات ایمان خویش است و به این علت عیسی مسیح می فرماید مرا لمس کن. در حقیقت این دو یعنی مریم و توما نیاز داشتند به ایمانی با بعد دیگر.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/16/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 635 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر