منظور از متی باب ۳ آیه ۱۰ و ۱۱ چیست ؟ و حال تیشه داوری خدا بر ریشه درختان گذاشته شده است .هر درختی که ثمر نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهند شد؟

یحیی در این آیات با آوردن مثال درخت بی ثمر، به فریسیان و صدوقیان که رهبران مذهبی قوم یهود در آن زمان بودند، هشدار داد که اگر میوه نیکوی توبه و ایمان را به بار نیاورند، خدا ایشان را رد کرده، مجازات خواهد نمود (به متی 7: 17-20؛ یوحنا 15: 1و2، 5و6 نیز مراجعه کنید).

همان طور که از درخت میوه انتظار می رود که میوه ببار آورد، مقدسین خدا هم باید اعمال و کردار نیک ببار آورند. خدا برای کسانی که خود را مسیحی می نامند اما مسیحی بودن یا نبودن فرقی به حالشان نمی کند، نمی تواند کاری انجام دهد. ما نیز اگر فقط اسما" مسیحی باشیم، مانند بسیاری از مردم زمان یحیی که اسما" قوم خدا بودند، در نظر خدا ارزشی نخواهیم داشت. اگر دیگران نتوانند ایمان ما را در زندگی مان ببینند، به هیچ وجه جزو مقدسین خدا به شمار نخواهیم آمد. 

پیغام خدا از زمان عهد عتیق به بعد تغییری نکرده و هنوز هم مردم بخاطر زندگی بی ثمرشان داوری خواهند شد. خدا ما را دعوت می کند تا فعالانه او را اطاعت کنیم. یحیی کسانی را که می گویند به خدا ایمان دارند اما برای خدا زندگی نمی کنند، به درختانی بی ثمر تشبیه می کند، درختانی که تیشه بر ریشه آنها گذاشته خواهد شد. برای اینکه برای خدا ثمرده باشیم، باید از تعالیم او اطاعت کنیم، در مقابل وسوسه ها مقاومت نشان دهیم، همنوعان خود را فعالانه خدمت و کمک کنیم، و ایمان خود را با دیگران در میان بگذاریم.

پاسخ برگرفته از تفسیر کاربردی کتاب مقدس

Feb/14/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 252 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر