در کتاب پیدایش آمده که وقتی خداوند مار را بعد از فریب حوا لعن می کند به او می گوید تا آخر عمرت روی شکمت خواهی خزید وخاک خواهی خورد . آیا تا قبل از لعن شدن، مار دارای دست و پا بوده .؟ و همچنین نظر کتاب مقدس در مورد ذریت مار چیست؟

در باره دست و پا داشتن مار پیش از لعنت شدن دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بعضی از الهیدانان معتقدند، بله مار پیش از لعنت شدن دست و پا داشته و پس از لعنت شدن، آنها را از دست داده و در حقیقت این امر را بصورت تحت اللفظی تفسیر می کنند.

اما بعضی نیز معتقدند مار پیش از لعنت شدن هم می خزید و دست و پا نداشت، اما خدا این مسئله را به عنوان امری یاد کرد که لعنتی است که دچار او شده است.

هر دو نظریه دارای دلایل خود هستند و به کشفیات علمی متفاوتی اشاره دارند.

در باره ذریت مار، منظور کتاب مقدس همه آنانی هستند که با اعمال شریرانه شیطان همکاری می کنند و مسلما" منظور این نیست که شیطان دارای فرزندی می شود. بعضی از بدعتها به این آیه اشاره می کنند که قائن از آن شریر بود! و نتیجه می گیرند که قائن از آمیزش شیطان با حوا به دنیا آمده!!! در صورتی که وقتی حوا قائن را به دنیا آورد، کلام خدا به وضوح در پیدایش 4: 1 می فرماید: " آدم زن خود حوا را بشناخت و او بارداز شده، قائن را زایید، و گفت: " به یاری خداوند مردی حاصل کردم!". با توجه به این آیه کاملا" مشخص است که قائن نتیجه نزدیکی آدم به حوا بوده و حوا نه فقط نمی گوید که از شیطان یا شریر فرزندی حاصل کرده بلکه از خداوند مردی را حاصل کرده.

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

Oct/29/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 298 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر