منظور از شاگرد در کتاب مقدس چیست؟

لغت فوق به معنای   مُرید، پیرو، دانش پژوه   می‌باشد. 

این کلمه تنها در کتاب اناجیل و اعمال دیده می‌شود. در دوران هیرودیس و زبان یونانی این کلمه همیشه معنی دانش آموز شخصی و یا بطور اخص دانش آموز یک معلم یا ارباب، را داشته است. در تمامی شرایط، شاگرد دلالت بر شخصی را دارد که نه تنها دیدگاه‌های معلم خود را می‌پذیرد، بلکه در عمل نیز پیرو و تابع معلم خود می‌باشد. این کلمه دارای چندین کاربرد است. در مفهومی گسترده تر و عمومی، شاگرد شخصی است که آموزشهای شخصی دیگر را نه تنها در باور، بلکه در زندگی خود می‌پذیرد. 
کلمه شاگرد برای پیروان یحیی تعمید دهنده و فریسیان که پیرو موسی بودند، نیز استفاده می‌شده است. اما در کتاب مقدس در بیشترین موارد متعارف برای مشخص کردن پیروان مسیح استفاده شده است. بصورت گسترده تر و اغلب، این کلمه فقط برای پیروان مسیح در اناجیل آمده است و بطور ویژه برای دوازده رسول ( دوازده شاگردان ) مسیح، که حتی گاهی بصورت ساده « شاگرد » نامیده شده‌اند. 
در کتاب اعمال، پس از مرگ و عروج عیسی به آسمان، « شاگردان» اشخاصی بودند که اعتراف می‌کردند که او مسیح است. شاگردان که شامل زنان نیز می‌شدند، مسیحی نامیده شدند. حتی تعدادی از ایمانداران و شاگردان اولیه کسانی بودند که از یحیی، تعمید گرفته بودند. عیسای مسیح به شاگردان خود گفت: «پس رفته، همه امت‌ها را شاگـرد سازیـد.» امروز پیروان مسیح، شاگردان او هستند و وظیفه آنان است که دیگران را « شاگردان» سازند. 
در عهد قدیم، نه چنین دوره‌ای و نه چنین عقیده‌ای وجود داشته است. هر چند تفاوتی بین معلم و شاگرد در بین سرایندگان خانه خدا در زمان داود و هم چنین تفاوتی بین انبیا و شاگردانشان به چشم می‌خورد.

 منابع کتاب مقدس:   مرقس باب ۲ - لوقا باب ۵، ۶، ۷ - متی باب ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۷، ۲۸ - یوحنا باب ۳، ۶، ۹ - اعمال باب ۶، ۹، ۱۱، ۱۴، ۱۹- پادشاهان دوم باب ۶ - سموئیل اول باب ۱۹ - اول تواریخ باب ۲۵

  متی باب ۱۰ آیه ۲۴ 
۲۴ شاگرد از معلم خود افضل نیست و نه غلام از آقایش برتر.  

  لوقا باب ۶ آیه ۴۰ 
۴۰ شاگرد از معلم خویش بهتر نیست لیکن هر که کامل شده باشد، مثل استاد خود بود.  

  متی باب ۹ آیه ۱۴ 
۱۴ آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده، گفتند: «چون است كه ما و فریسیان روزه بسیار می‌داریم، لكن شاگردان تو روزه نمی‌دارند؟»  

  لوقا باب ۷ آیه ۱۸ 
۱۸ و شاگردان یحیی او را از جمیع این وقایع مطلع ساختند.  

  یوحنا باب ۳ آیه ۲۵ 
۲۵ آنگاه درخصوص تطهیر، در میان شاگردان یحیی و یهودیان مباحثه شد.  

  متی باب ۲۲ آیه ۱۶ 
۱۶ و شاگردان خود را با هیرودیان نزد وی فرستاده، گفتند: «استادا می‌دانیم که صادق هستی و طریق خدا را به راستی تعلیم می‌نمایی و از کسی باک نداری زیرا که به ظاهر خلق نمی‌نگری.  

  مرقس باب ۲ آیه ۱۸ 
۱۸ و شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌داشتند. پس آمده، بدو گفتند: “چون است که شاگردان یحیی و فریسیان روزه می‌دارند و شاگردان تو روزه نمی‌دارند؟”  

  لوقا باب ۵ آیه ۳۳ 
۳۳ پس به وی گفتند: “از چه سبب شاگردان یحیی روزه بسیار می‌دارند و نماز می‌خوانند و همچنین شاگردان فریسیان نیز، لیکن شاگردان تو اکل و شرب می‌کنند.”  

  یوحنا باب ۹ آیه ۲۸ 
۲۸ پس او را دشنام داده، گفتند: “تو شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی می‌باشیم.  

  لوقا باب ۶ آیه ۱۷ 
۱۷ و با ایشان به زیر آمده، بر جای هموار بایستاد و جمعی از شاگردان وی و گروهی بسیار از قوم، از تمام یهودیه و اورشلیم و کناره دریای صور و صیدون آمدند تا کلام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند.  

  یوحنا باب ۶ آیه ۶۶ 
۶۶ در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته، دیگر با او همراهی نکردند.  

  متی باب ۱۰ آیه ۱ 
۱ و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد كه آنها را بیرون كنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند.  

  متی باب ۱۱ آیه ۱ 
۱ و چون عیسی این وصیت را با دوازده شاگرد خود به اتمام رسانید، از آنجا روانه شد تا در شهرهای ایشان تعلیم دهد و موعظه نماید.  

  متی باب ۱۲ آیه ۱ 
۱ در آن زمان، عیسی در روز سَبَّت از میان كشتزارها می‌گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چیدن و خوردن خوشه‌ها آغاز كردند.  

  اعمال باب ۶ آیه ۱ تا ۲ 
۱ و در آن ایام چون شاگردان زیاد شدند،هلینستیان از عبرانیان شکایت بردند که بیوه زنان ایشان در خدمت یومیه بی بهره می‌ماندند. ۲ پس آن دوازده، جماعت شاگردان را طلبیده، گفتند: “شایسته نیست که ما کلام خدا را ترک کرده، مائده‌ها را خدمت کنیم.  

  اعمال باب ۶ آیه ۷ 
۷ و کلام خدا ترقی نمود و عدد شاگردان در اورشلیم بغایت می‌افزود و گروهی عظیم از کهنه مطیع ایمان شدند.  

  اعمال باب ۹ آیه ۳۶ 
۳۶ و در یافا، تلمیذه‌ای طابیتا نام بود که معنی آن غزال است. وی از اعمال صالحه و صدقاتی که می‌کرد، پر بود.  

  اعمال باب ۱۱ آیه ۲۶ 
۲۶ و ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می‌شدند و خلقی بسیار را تعلیم می‌دادند و شاگردان نخست در انطاکیه به مسیحی مسمی شدند.  

  اعمال باب ۱۹ آیه ۱ تا ۴ 
۱ و چون اپلس در قرنتس بود، پولس درنواحی بالا گردش کرده، به افسس رسید. و در آنجا شاگرد چند یافته، ۲ بدیشان گفت: “آیا هنگامی که ایمان آوردید، روح‌القدس را یافتید؟” به وی گفتند: “بلکه نشنیدیم که روح‌القدس هست!” ۳ بدیشان گفت: “پس به چه چیز تعمید یافتید؟” گفتند: “به تعمید یحیی.” ۴ پولس گفت: “یحیی البته تعمید توبه می‌داد و به قوم می‌گفت به آن کسی که بعد از من می‌آید ایمان بیاورید یعنی به مسیح عیسی.”  

  متی باب ۲۷ آیه ۵۷ 
۵۷ اما چون وقت عصر رسید، شخصی دولتمند از اهل رامه، یوسف نام که او نیز از شاگردان عیسی بود  

  متی باب ۲۸ آیه ۱۹ 
۱۹ پس رفته، همه امت‌ها را شاگـرد سازیـد و ایشـان را بـه اسمِ اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید.  

  اعمال باب ۱۴ آیه ۲۱ 
۲۱ و در آن شهر بشارت داده، بسیاری را شاگرد ساختند. پس به لستره و ایقونیه و انطاکیه مراجعت کردند.  

  اول تواریخ باب ۲۵ آیه ۸ 
۸ و برای وظیفه‌های خود كوچك با بزرگ و معلم با تلمیذ علی السویه قرعه انداختند.  

  سموئیل اول باب ۱۹ آیه ۲۰ 
۲۰ و شاؤل قاصدان برای گرفتن داود فرستاد، و چون جماعت انبیا را دیدند كه نبوت میكنند وسموئیل را كه به پیشوایی ایشان ایستاده است، روح خدا بر قاصدان شاؤل آمده، ایشان نیز نبوت كردند.  

  پادشاهان دوم باب ۶ آیه ۵ 
۵ و هنگامی كه یكی از ایشان تیر را می‌برید، آهن تبر در آب افتاد و او فریاد كرده، گفت: «آه‌ای آقایم، زیرا كه عاریه بود.»

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر