فرشتگان کتاب مقدس: موجود زنده

لغت فوق به معنای مخلوقات جاندار می‌باشد. 

آنان بیان کننده رحمت و عدالت خداوند بوده و در ارتباط و از نزدیکان تخت خداوند و تخت فیض می‌باشند.
در کتاب مکاشفه آنان همراه با پیران سرود خوانده و زمانی که صدو چهل و چهار هزار نفر بر کوه صیهون آواز می‌خواندند، این موجودات حضور داشته‌اند. زمانیکه سرود پیروزی کلیسا بر دشمنانش شنیده می‌شود، آنان نیز خداوند را سپاس و شکر می‌گویند. در کتاب حزقیال نیز به آنها اشاره شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۴، ۵، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ - حزقیال باب ۱

  مکاشفه باب ۴ آیه ۶ تا ۸ 
۶ و در پیش تخت، دریایی از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت چهار حیوان که از پیش و پس به چشمان پر هستند. ۷ و حیوان اول مانند شیر بود؛ و حیوان دوم مانند گوساله؛ و حیوان سوم صورتی مانند انسان داشت؛ و حیوان چهارم مانند عقاب پرنده. ۸ و آن چهار حیوان که هر یکی از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان پر هستند و شبانه روز باز نمی‌ایستند از گفتن “قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می‌آید.”  

  مکاشفه باب ۱۵ آیه ۷ 
۷ و یکی از آن چهار حیوان، به آن هفت فرشته، هفت پیاله زرین داد، پر از غضب خدا که تا ابدالاباد زنده است.  

  مکاشفه باب ۵ آیه ۶ تا ۱۰ 
۶ و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران، بره‌ای چون ذبح شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می‌شوند. ۷ پس آمد و کتاب را از دست راست تخت نشین گرفته است. ۸ و چون کتاب را گرفت، آن چهار حیوان و بیست و چهار پیر به حضور بره افتادند و هر یکی از ایشان بربطی و کاسه‌های زرین پر ازبخور دارند که دعاهای مقدسین است. ۹ و سرودی جدید می‌سرایند و می‌گویند: “مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی ۱۰ و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد.”  

  مکاشفه باب ۱۴ آیه ۱ تا ۴ 
۱ و دیدم که اینک بره، بر کوه صهیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم می‌دارند. ۲ و آوازی از آسمان شنیدم، مثل آواز آبهای بسیار و مانند آواز رعد عظیم؛ و آن آوازی که شنیدم، مانند آواز بربط نوازان بود که بربطهای خود را بنوازند. ۳ و در حضور تخت و چهار حیوان و پیران، سرودی جدید می‌سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد، جز آن صد و چهل و چهار هزار که از جهان خریده شده بودند. ۴ اینانند آنانی که با زنان آلوده نشدند، زیرا که باکره هستند؛ و آنانند که بره را هر کجا می‌رود متابعت می‌کنند و از میان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و بره باشند.  

  مکاشفه باب ۱۹ آیه ۴ 
۴ و آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان به روی درافتاده، خدایی را که بر تخت نشسته است سجده نمودند و گفتند: “آمین، هللویاه!”  

  حزقیال باب ۱ آیه ۵ تا ۱۱ 
۵ و از میانش شبیه چهار حیوان پدید آمد و نمایش ایشان این بود كه شبیه انسان بودند. ۶ و هریك از آنها چهار رو داشت و هریك از آنها چهار بال داشت. ۷ و پایهای آنها پایهای مستقیم و كف پای آنها مانند كف پای گوساله بود و مثل منظر برنج صیقلی درخشان بود. ۸ و زیر بالهای آنها از چهار طرف آنها دستهای انسان بود و آن چهار رویها و بالهای خود را چنین داشتند. ۹ و بالهای آنها به یكدیگر پیوسته بود و چون می‌رفتند رو نمی‌تافتند، بلكه هریك به راه مستقیم می‌رفتند. ۱۰ و امّا شباهت رویهای آنها (این بود كه ) آنها روی انسان داشتند و آن چهار روی شیر بطرف راست داشتند و آن چهار روی گاو بطرف چپ داشتند و آن چهارروی عقاب داشتند. ۱۱ و رویها و بالهای آنها از طرف بالا از یكدیگر جدا بود و دو بال هریك به همدیگر پیوسته و دو بال دیگر بدن آنها را می‌پوشانید.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر