در دين مسيحيت پسنديده ترين اعمال چه أعمالي هستن؟

عیسی مسیح به ما یاد داد که قویتر از محبت به بشریت و حتی دشمنانمان، سلاحی وجود ندارد. کتاب مقدس ما مسیحیان می فرماید: "محبت از مرگ قویتر است." هیچ کس را نمی یابید که در برابر مرگ زانو نزده باشد، جز سلطان محبت عیسی مسیح که بر مرگ چیره شد!!!

محبت بر مرگ غلبه می یابد. عشق و محبت به همنوعانمان و حتی دشمنانمان، بزرگترین حکم عیسی مسیح می باشد. محبت به خدا و همسایه.

Jan/05/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 145 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر