با توجه به متی 5: 34-37 آیا قسم خوردن گناه است؟ اگر گناه است پس آیا در دادگاه نباید سوگند یاد کرد؟

متی بابهای 5 و 6 و 7 قوانین ملکوت آسمان هستند که برای روابط شخصی توسط عیسی مسیح بنیاد گذاشته شده است. مسلما" این قوانین برای مسائل قضائی و دادگاه نیست و مربوط به روابط شخصی است. گفتن به خدا و قسم خوردن به اسم خدا و مقدسات در روابط شخصی گناه به حساب می آید، اما در مسائل قضائی مسلما" باید سوگند خورد و گناه نیست.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/30/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 421 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر