من از کجا میتونم متوجه تعالیم درست یا اشتباه بشوم چون تعالیم مختلفی هست؟ اما سؤال من این است چرا بعضی از معلمان اتقدر راجع به بر قراری کلیسا در اسرائیل اصرار دارند ؟ یا دعا می کنند آیا اینها کلیسای درست هستند من خیلی نگرانم که نکنه تعالیم اشتباه بگیرم؟

در باره قوم اسرائیل در کتاب مقدس می خوانیم که خدا آنها را به عنوان قومش انتخاب کرد که مسیح از این قوم ظاهر شود و نجات را به ارمغان آورند و تمام وعده ها و انبیاء از این قوم بوده است. اما این را نیز در کتاب مقدس شاهدیم که هر گاه این قوم به ضد کلام خدا و فرامین خدا عمل کرده اند و نااطاعتی کرده اند و به کلامی دیگر گناه کرده اند، مانند همه اقوام دیگر مورد خشم و غضب و تنبیه خدا قرار گرفته اند. بسیاری از انبیاء عهد عتیق به ضد اسرائیل و گناهان او نبوت کرده اند.

اما نباید فراموش کنیم که خدا با این قوم عهد و پیمان بسته است و خدای کتاب مقدس، خدای عهد و پیمان و وفادار به این عهد و پیمان می باشد. حتی اگر قوم اسرائیل به عهد با خدا پشت کنند و به آن خیانت ورزند، درست است که تنبیه می شوند اما خدا بر سر عهد و پیمان خود می ماند. اسرائیل کنونی بسیار دور از معیارهای الهی و بسیار بی خدا و غرق در گناه است و خدا از او ناراضی است. اما خدا بر سر عهد و پیمان خود است و مطابق کلام خدا، خدای این قوم را بالآخره در نهایت برکت خواهد داد و به سوی خود برخواهد گردانید.

به هر حال کلام خدا می فرماید هر که این قوم را لعنت کند، خدا نیز آنها مورد لعنت قرار خواهد داد و لعنتهایی که در کتاب مقدس قید شده است بر آنها قرار خواهد گرفت و هر که این قوم را برکت دهد، خدا نیز آنها را برکت خواهد داد.(پیدایش 12: 2-3)

قوم اسرائیل قومی هستند که از نسل ابراهیم هستند و همه پیامبران عهد عتیق از این قوم آمده اند و خود خداوند مبارک ما عیسی مسیح نیز از میان این قوم ظهور کرده است. تمام کلام خدا را مدیون این قوم هستیم و وعده ها و برکاتی که به دنیا منتقل شده مدیون این قوم می باشد.

اما ما مسیحیان نژادپرستی صهیونیستها و افراطی که در این امر می کنند و سیستم سیاسی صهیونیسم را به هیچ عنوان نمی پذیریم و محکوم می کنیم. ما کاملا" واقفیم که ملت کنونی اسرائیل بسیار از خدای خود دور شده و تسلیم شهوات خود شده است و گناهان آنها را تأئید نمی کنیم. بسیار مهم است که تعادل را در قضاوت این امر حفظ کنیم. از یک طرف این قوم در عهد و پیمان خدا قرار دارند و خدا آنها را دوست دارد، از طرفی بخاطر گناهانشان مورد غضب خدا هستند. اما وظیفه ما نفرت از این قوم نیست بلکه رساندن پیام انجیل به آنها و ارائه پیام ماشیح به این قوم می باشد، تا از اعمال گناه آلود و تکبر آمیز خود دست بردارند و به این ماشیح موعود که ظاهر شده و بخاطر گناهان این قوم نیز فدا شده ایمان آورند.

در باره تشخیص تعلیم غلط از تعلیم صحیح مهم است که هر تعلیمی همه جوانب کتاب مقدس را در نظر گرفته باشد و کل پیام کتاب مقدس را شامل شود و نه گزیده ای از بعضی آیات. بسیاری از تعالیم غلط بخاطر اشاره به بعضی آیات که بدون هماهنگی با کل متن کتاب مقدس می باشد، و خارج از متن کتاب مقدس تفسیر شده، ایجاد شده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/18/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 296 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر