آیا یورام ( متی 1: 8) پدر عّزیا بود یا اَمَصیا( دوم تواریخ 26: 1)؟                             

جواب این سؤال نیز مانند سؤالات قبلی است. همانند کلمه عبری "بات" به معنی دختر، که می توان برای اشاره به نسلی دورتر استفاده شود، همچنین کلمه "بن" به معنی پسر را نیز می توان برای چنین مقصودی استفاده کرد. عیسی در متی 1: 1  پسر داود پسر ابراهیم خطاب شده. در هر دو شجر نامه  با بکار بردن کلمه "پسر" هر دو اجداد عیسی خطاب شده اند. البته از نسخه های عبری متی هیچکدام در دسترس نیست، ولی واضح است که یک شخص یهودی از نقطه نظر یهودی این را نوشته با آشنایی کامل از چنین مفهوم پسر.                                                                                                                          

با توجه به این مسئله ، می توان نشان داد که اَمَصیا پدر عّزیا بود ( یا عَزَریا) و یورام (یا یَهورام)  جد عّزیا بود . مسیر این نسل، بدین صورت پیش می رفت: یورام- عّزیا- یوآش- اَمَصیا- عّزیا ( دوم تواریخ 21: 4 - 26: 1).                  

تمرکز انجیل متی بر شجر نامه یوسف بسیار قابل درک است، چون هدف او نشان دادن مسیر اجدادی است. او در متی 1: 17  اجداد عیسی را به 3 دسته 14 نفری تقسیم می کند. این نشانگر اشتیاق او در تعیین منشاء  ارتباط عیسی با داود می باشد. در زبان عبری هر کلمه دارای ارزشی است و ارزش نام داود 14 می باشد و شاید به همین دلیل متی از 14 نسل در هر بخش استفاده می کند برای تأکید مقام عیسی به عنوان پسر داود.                                                 

ترجمه: اِلما غریبیان      

Oct/19/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 290 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر