چرا در كتاب مقدس أين تناقض وجود دارد: دوم پادشاهان ۲۴ : ۸ و دوم تواریخ ۶ : ۹ يعني چرا سن یِهویاکین را متفاوت نوشته است؟ به جز أين مورد تناقضات ديگری نيز در كتاب مقدس وجود دارد! چرا كلام الهي بايد تناقض داشته باشد؟

برای پاسخ به سؤالتان، لینک زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم که به 101 تناقض ادعایی مسلمانان در کتاب مقدس به تفصیل پاسخ داده شده است. لطفاً تمام سؤالات مطرح شده مسلمانان و پاسخ مسیحیان را با دقت مطالعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Cquestion/f378e480-cb14-421b-92b0-040f62b0547b

موفق باشید.

Jan/22/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر