ایا‌ دو تا روح در بدن عیسی مسیح بود؟ یک‌ سؤال برام پیش آمده و آن این است که‌: آیا دوتا روح در بدن عیسی مسیح وجود داشت؟ چون عیسی مسیح هم روح خدا بود هم انسان، پس یک روح از انسان در بدنش بود یک روح از خدا؟ وقتی روح خدا رفت در آسمان روح انسانی مسیح هم رفت آسمان؟ آیا الان دوتا روح انسانی و خدایی مسیح باهم هستن؟

عیسی مسیح دارای یک روح بود و خود عیسی مسیح روح خدا نبود، اگرچه قرآن او را روح الله یعنی روح خدا می نامد، اما روح خدا شخصیت سوم از الوهیت می باشد که در شخص ساکن می شود تا او را کمک کند تا اراده خدا را به کمال به اجرا در بیاورد. عیسی مسیح دارای یک روح بود و روح خدا در او هدایتش می کرد تا نقشه کامل الهی توسط او به اجرا در بیاید. در واقع خدای پدر و خدای روح القدس یعنی دو شخصیت از سه شخصیت الهی در عیسی مسیح یعنی شخصیت سوم الوهیت، برای تکمیل نقشه نجات بشر با یکدیگر همکاری می کردند.

موفق باشید.

Feb/22/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 93 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر