چرا دوبار متی هم در باب ۱۴ و هم در باب ۱۵ گزارش خوراک دادن مسیح به جمعیت را با نان و ماهی تکرار میکند؟

این دو معجزه در دو موقعیت مختلف اما شبیه هم اتفاق افتاده است. در باب 14 برای 5000 نفر نان و ماهی داده می شود و در باب 15 برای 4000 نفر. در باب 14 پنج نان و دو ماهی به مسیح داده شد از طرف شاگردان و در باب 15 هفت نان و چند ماهی. در باب 14 خرده های باقی مانده در دوازده سبد پر جمع شد در باب 15 هفت زنبیل از خرده های باقی مانده جمع شد. پس کاملا مشخص است که در دو مکان متفاوت دو اتفاق متفاوت اما همان مسئله گرسنگی مردم بوده و دل مسیح به حال مردم سوخته و به آنان نان و ماهی داده است. در ضمن با توجه به اینکه در عهد عتیق در کتاب تثنیه موسی گفته بود از میان برادران من یعنی قوم اسرائیل نبی ای مثل من بیرون خواهد آمد، این یکی از شباهتهایی است که مسیح به موسی دارد که در بیابان به قوم اسرائیل نان داد. و با توجه به اینکه موسی در چندین مورد به قوم اسرائیل در بیابان نان داد، باعث تعجب نیست که مسیح نیز در چند مورد به قوم اسرائیل نان داده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/11/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 547 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر