آیا در مسیحیت دوستی پسر و دختر جایز است؟ آیا دوستی پسر و دختر در مسیحیت مشکلی نداره؟ کلام خدا در این زمینه چه بیان می کند؟ با اینکه هردو حتی به کلیسا هم بروند؟

دوستی چه با پسران و چه دختران، در صورتی که در پاکی و صداقت و عدم سوء استفاده مالی یا روحانی یا روانی یا جنسی صورت پذیرد، کاملاً مورد پذیرش کلام خدا و کلیسای او می باشد.

دوستی های پایدار برایتان آرزو دارم.

Mar/07/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر