دریک برنامه مسیحی شنیدم که بعضی از رسالات عهد جدید اگر اشتباه نکنم رساله به قرنتیان بیشتر از تعدادی است که ما اکنون در کتاب مقدس داریم آیا این بمعنی ناقص بودن کتاب مقدس هست؟

متأسفانه سؤال شما برای بنده روشن و واضح نیست و اگر توضیحات بیشتر و مشخص تری بدهید، می توانم پاسخ بهتری به شما ارائه دهم. رساله اول و دوم قرنتیان و هر رساله دیگری که در عهد جدید موجود می باشند، هیچ کدام اضافی نیستند و منظور شما را از اینکه بیشتر از تعدادی است که ما اکنون در کتاب مقدس داریم را متوجه نمی شوم. اگر منظورتان این است که: " آیا به غیر از رسالات ذکر شده در کتاب مقدس، رسالات دیگری نیز به همین اسم و منسوب به رسولان مسیح موجود هستند؟ پاسخ آن این است: بله.  رسالاتی جعلی که نه فقط به هیچ عنوان نگارش آنها به زمان زندگی رسولان مسیح نزدیک نبوده بلکه قرنها بعد نگارش یافته اند در تاریخ وجود داشته که با بسیاری از شرایط قید شده در شوراهای کلیسایی برای پذیرش کتابهای عهد جدید مغایرت داشته اند که توسط کلیسای مسیح و مسیحیان  صحت و سقم و سندیت آنها رد شده اند و جعلی اعلام شده اند.

شاد و کامیاب باشید.

Jul/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 239 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر