چرا خداوند درپیدایش فصل 3 مار را مجازات می کند، نه شیطان را که در آن مارحلول کرده بود؟

وقتی کتاب پیدایش به مار اشاره می کند به آن به عنوان سمبلی از شیطان اشاره دارد و در واقع آنچه خدا خطاب به مار گفت، آن را خطاب به شیطان می فرمود. اینکه خاک خواهی خورد، منظور تحت اللفظی نیست بلکه منظور حقارتی است که شیطان دچار خواهد شد و اینکه مار بر زمین خواهد خزید امری نبود که قبلا" وجود نداشت و مار قبلا" نیز به احتمال قوی بر زمین می خزید ولی با گفتن این کنایه و نفرین شیطان، خدا می خواهد به شیطان بگوید که موجودی بی دست و پا و بی مصرف خواهد بود و بسیار ذلیل خواهد شد و در وضعیتی اسفناک خواهد بود. در واقع استفاده از مار و تمثیل آن برای بیان طبیعت زیرک و باهوش شیطان و نیز لعنتی که دچار او شده است، بود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/04/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر