آیا عیسی بین مرگ و قیامش به جهنم رفت؟

ابهام زیادی در مورد این سوال وجود دارد. این موضوع اول از اعلامیة حواریون سرچشمه گرفت که می گوید "او به جهنم نزول کرد". نوشته هایی هم وجود دارند که بسته به نوع ترجمة آنها، رفتن عیسی به "جهنم" را توضیح می دهد. در یادگیری این موضوع، مهم است که اول درک کنیم کتاب مقدس دربارة مرگ چه می گوید. در نوشته های عبری، کلمه ای که مرگ را توضیح می دهد، شئول است. این لغت یعنی "محل مردگان" یا "محل روحهای جدا شده." در عهد جدید لغت یونانی "هیدز" آمده که اشاره به "محل مردگان" است. قسمتهای دیگر عهد جدید می گوید که شئول/ هیدز مکانی موقتیست، جایی که روحها در آنجا در انتظار قیام و داوری نهایی هستند. مکاشفه 20 : 11-15 توضیح واضحی در مورد تفاوت این دو می دهد. جهنم (دریاچة آتش) دائمی است و مکان داوری نهایی برای بی ایمانان می باشد. هیدز مکان موقتیست. پس، نه ، عیسی به جهنم نرفت چون جهنم پدیده ایست در آینده، و فقط بعد از داوری تخت بزرگ سفید بکار می آید (مکاشفه 20 : 11-15). شئول/ هیدز پدیده ایست با دو قسمت (متی 11: 23 و 16: 18 ولوقا 10 : 15 و 16 : 23، اعمال 2 : 27-31)، محل نجات یافتگان و محل گمشدگان. محل نجات یافتگان "فردوس" و "آغوش ابراهیم" است که از محل گمشدگان بوسیلة یک درة بزرگ جدا می شود(لوقا 16 : 26). وقتی عیسی به بهشت صعود کرد، او کسانی را که در فردوس بودند (ایمانداران) با خود برد (افسسیان 4 : 8-10). قسمت گمشدگان شئول/ هیدز عوض نشده باقی مانده است. همة بی ایمانان که می میرند به آنجا رفته منتظر داوری نهایی در آینده می شوند. آیا عیسی مسیح به شئول/ هیدز رفت؟ بله، بر اساس افسسیان 4 : 8-10 و 1 پطرس 3 : 18-20 . بعضی از ابهامات از قسمتهایی مثل مزمور 16 : 10-11 ایجاد شده که در ترجمة کینگ جیمز، "زیرا جانمرا در جهنم ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. طریق حیات را به من خواهی آموخت." "جهنم" ترجمة درستی از این آیه نیست. درست آن "قبر" یا "شئول" است. عیسی به دزد کنارش گفت "امروز با من در فردوس خواهی بود" (لوقا 23: 43). بدن عیسی در قبر بود، روح او به قسمت" فردوس" در شئول/ هیدز رفت. آنوقت او همة عادلان مرده را از فردوس برداشته با خود به بهشت برد. متاسفانه، در خیلی از ترجمه های کتاب مقدس، مترجم یک کلمه را هر بار یکسان و یا درست ترجمه نمی کند، مثل ترجمة لغت های عبری و یونانی برای عالم اموات "شئول"، "هیدز"، و جهنم "هل". بعضی ها این عقیده را دارند که عیسی به جهنم یا قسمت عذاب در شئول/ هیدز رفت تا برای گناهان ما حتی بیشتر تنبیه شود. این عقیده کاملا بر خلاف کتاب مقدس است. مرگ عیسی بر روی صلیب و عذاب کشیدن او بجای ما بطور کامل بهای آزادی ما را پرداخت. خون ریخته شدة او بود که گناهان ما را پاک کرد (1 یوحنا 1: 7-9). وقتی او بر صلیب آویزان بود، تمام گناه بشر را بدوش کشید. او برای ما گناه شد."زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم." (2 قرنتیان 5 : 21). این بر دوش گرفتن گناه به ما کمک می کند که در باغ جتسیمانی درد مسیح را دربارة جام گناه که باید بر روی صلیب بر او ریخته می شد درک کنیم. وقتی عیسی بر روی صلیب گفت "الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟" (متی 27: 46)، آنوقت بود که او از پدر جدا شد چون گناه روی او قرار گرفت. وقتی روحش را می داد گفت "ای پدر بدستهای تو روح خود را می سپارم" (لوقا 23 :46). عذابی که او بجای ما کشید تکمیل شد. روح او به قسمت فردوس هیدز رفت. عیسی به جهنم نرفت. عذابهای عیسی وقتیکه مرد بپایان رسید و بهای گناه پرداخته شد. بعد او در جسم متبدل شده قیام کرد و با صعودش به جلال برگشت. آیا عیسی به جهنم رفت؟ نه. آیا عیسی به شئول/ هیدز رفت؟ بله.  


Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 551 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر