رودولف بولتمان که بود؟

رودولف بولتمان ( 1884-1976) یکی از با نفوذ ترین دانشمندان و الاهی دانان قرن بیستم است. او پسر یک کشیش لوتری بود، و در دانشگاه ماربورگ (آلمان) پروفسورعهد جدید شد. بولتمان در تفکر "غیراسطوره ای" کردن عهد جدید مشهور می باشد.

بولتمان معتقد بود که عهد جدید ثمره جهان بینی قرن اول است، که به آسانی داستانهای مداخلات الهی را می پذیرفتند که او آن را " افسانه " می نامید. در عصر مدرن ما، می دانیم که خدا با روشهای معجزه وار دخیل نیست و برای فهم اصلی متن عهد جدید، می بایست آن را " اسطوره زدایی " کرد، به این معنا که ، نکاتی که به معجزات مربوط می شود، می بایست از میان برداشت تا به آنچه اهمیت بیشتر دارد دست یابیم. برای بولتمان اصل مطلب این است که در عیسی، خدا اعمال نیکویی برای انسان انجام داد. خدا در عیسی برخی اعمال انجام داد، اما اهمیت چندانی ندارد که برآنچه او د قیقا" انجام داد، و یا بر جزئیات زندگی "عیسی تاریخی" تأکید زیاد کرد.

برای بولتمان، ایمان یک تجربه اگزیستانسیالیستی (مکتب اصالت وجود) کنونی است، و نه چیزی بر اساس وقایع گذشته . کتاب مقدس تجربیات اشخاص مختلف را در زمان گذشته شرح می دهد. این واقعیت که تجربیات به وقوع پیوست، مهم ترین نکته است، و نه محتوای تاریخی یا آموزه ای آن تجربیات. امروزه مسیحیان نیز نیازمند تجربیات اگزیستانسیالیستی هستند. ایمان عملی ارادی بود و نه پذیرش وقایع قدیمی.

بولتمان یکی از دانشمندان علم الهی بود که در صف طویل عالمان دیگر(غالبا آلمانی)  در تلاش بودند مسیحیت را به گونه ای توجیه کنند که برای طرز فکر" مدرن"  کنونی که مداخلات مافوق طبیعی را مردود می شمارند، مورد پذیرش واقع شود.

بولتمان در آموزش این مطلب که ایمان می بایست یک تجربه کنونی باشد و نه فقط قبول یک سری وقایع که دوهزار سال پیش اتفاق افتاد، حق داشت، اما او در خطای بزرگی بود وقتی تعلیم داد که وقایع تاریخی هیچ اهمیتی ندارند. ایمان مسیحی، بر خدایی بنا شده که خود را در طول تاریخ ظاهر کرده و در تاریخ نیز عمل کرده است. اگر رستاخیز مسیح یک افسانه محض است، ایمان ما باطل است. " و اگر مسیح برنخاسته، ایمان شما باطل است وشما همچنان در گناهان خود هستید. بلکه آنان نیز که در مسیح خفته اند، از دست رفته اند. اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم ، حال ما از همه دیگر آدمیان رقت انگیز تر است." (اول قرنتیان 15: 17-19)

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: اِلما غریبیان

Jun/29/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 252 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر