آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟

خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند، تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحاً و دقیقاً توضیح می دهد که جهنم یک جای حقیقی است که افراد شریر و بی ایمان، بعد از مرگ به آنجا فرستاده می شوند. همه ما به خدا گناه کرده ایم (رومیان 3: 23). و تنبیه عادلانه آن مرگ است (رومیان 6: 23). از آنجایی که همه گناهان ما بضد خداست (مزمور 51: 4)، و از آنجاییکه خدا وجودی ابدی و جاودانیست، تنبیه گناه، یعنی مرگ هم باید ابدی و جاودان باشد. جهنم این مرگ جاودانیست که بعلت گناهان ما به ما می رسد. تنبیه شریر مرده در جهنم در سرتاسر کتاب مقدس بعنوان "آتش ابدی" توضیح داده شده است (متی 25: 41)، "آتش خاموش نشدنی" (متی 3: 12)، "خجالت و حقارت جاودانی" (دانیال 12: 2)، "مکانی که آتش آن خاموش نخواهد شد" ( مرقس 9: 44-49)، مکان "عذاب" و "آتش" (لوقا 16: 23-24)، "ویرانی ابدی" (2 تسالونیکیان 1: 9)، جاییکه "دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می رود" ( مکاشفه 14: 10-11)، و "دریاچه آتش و کبریت" جاییکه شریران " تا ابدالاباد شبانه روز عذاب خواهند کشید" (مکاشفه 20: 10). تنبیه شریران در جهنم مثل پاداش عادلان در بهشت هرگز خاتمه نمی یابد. عیسی مسیح خودش اعلام کرد که تنبیه در جهنم مثل زندگی ابدی در بهشت جاودانی است (متی 25: 46). شریران تا ابد مورد غضب خدا هستند. کسانی که در جهنم هستند متوجه عدالت کامل می شوند (مزمور 76: 10). آنهایی که در جهنم هستند خواهند دانست که تنبیه آنها عادلانه است و تنها خود آنها هستند که مقصرند (تثنیه 32: 3-5). بله، جهنم حقیقی است. بله، جهنم جایی است که عذاب و تنبیه در آنجا تا ابد و بدون انتهاست. خدا را شکر که، از طریق مسیح، ما می توانیم از این سرنوشت ابدی خلاصی یابیم (یوحنا 3: 16، 18، 36).       منبع: www.gotquestions.org

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 817 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر