چرا عیسی مسیح در جایی می گوید فقط کسی می تواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا فرستاده است اورا به سوی من جذب کند ( یوحنا 6: 43). اما در جایی دیگر می گوید شما مرا انتخاب نکردید، من شما را انتخاب کردم. آیا از نظر شما این در تناقض نیست؟

این دو گفته عیسی مسیح به موازات هم عمل می کنند و نه در تضاد با هم. پدر مؤمنان به عیسی مسیح را جذب می کند و در حالی که پدر آنها را جذب می کند عیسی مسیح نیز در همکاری با پدر آنها را انتخاب می کند. در این مسئله به هیچ عنوان تضادی وجود ندارد، بلکه همکاری دو اقنوم تثلیث را در یک واقعه مشاهده می کنیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 296 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر