چرا خدا قلب فروعون را سخت ساخت؟ و عمالیق که بودند و چرا خدا آنها را نفرین کرد؟

فرعون شخصی بود که تصمیم گرفته بود که بر ضد خدا عمل کند و خدا که از قبل می دانست فرعون عوض نخواهد شد و فروتن نخواهد شد و تسلیم نیز نخواهد شد، دل او را سخت ساخت تا اعمال عظیم خود را به قومهای اطراف نشان دهد و به آنها اعلام کند که یهوه تنها خداست و خدایان دیگر قدرتی ندارند. فرعون خود را خدا می دانست و نمی خواست ذره ای فروتن شود و امیدی برای نجات او نبود او اول دل خود را سخت ساخت و خدا نیز چون دید هیچ تغییری در او ایجاد نخواهد شد دل او را سخت تر ساخت. عمالیق قبیله ای بودند در کنعان و اعمال بسیار شنیع و گناه آلودی را انجام می دادند. آنها فرزندان خود را بخاطر بتها از آتش می گذرانیدند و گناهان قبیح زیادی را در پرستش خود داشتند و به این خاطر خدا آنها را لعنت کرد، چون آنها نیز نمی خواستند فروتن شوند و تغییر کنند.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 595 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر