آیا آدم و حوا تاریخی هستند؟ نظرتان درباره دیدگاه جان والتن چیست؟

با توجه به اینکه اسناد تاریخی زیادی از ملل مختلف به داستان همشکل و واحد خلقت آدم و حوا اشاره دارند، می توان نتیجه گرفت که آدم و حوا اشخاصی تاریخی بوده اند و وجود داشته اند. در ضمن آنچه افرادی مثل جان والتن اظهار می دارند، اکثراً حدسیاتی است که نمی توان به آنها بصورت صد در صد اطمینان کرد و علوم طبیعی و زمین شناسی و زیست شناسی هر روزه با کشفیات جدید روبرو است و مسلماًٌ آنچه که بیشتر می شود به آن تکیه کرد، کلام خدا است که در طول تاریخ صحت خود را ثابت کرده است و نه علوم که در حال تغییر نظر دائمی و تکامل هستند.

Oct/29/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر