در یوشع 7: 19-26 چرا با اینکه عخان به گناه خود اعتراف کرد باز هم بخشیده نشد و سنگسار شد؟

عخان واقعا" ترس خدا را نداشت و منتظر ماند تا یوشع کاملا" از خدا متوجه شود او مقصر است و او خود داوطلب نشد که اعتراف کند بلکه وقتی خداوند به یوشع نشان داد که او مقصر است، او مجبور شد که اعتراف کند ولی پس از اعترافش نیز توبه ای در کار نبود و او باعث وارد شدن ضربه به اسرائیل شده بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/21 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 274 مشاهده شده 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر