چرا مسیحیان گنوسی انجیل یوحنا را به خود منسوب می دانند؟

مذهب گنوسی که قدمتش به قبل از مسیحیت باز می گردد، سیستمی فلسفی بود که بر اساس فلسفه واندیشه یونانی، در خصوص شرّ بودن ماده وخیر بودن روح بوجود آمد.

برخی از مسیحیان گنوسی اعلام می دارند که به واسطه شرّ بودن ماده، تجسم یافتن خدا در کالبد انسانی امری محال است! این نوع مسیحیت را دوستیسم یا وهم گرایی می نامند.

یک نوع از مسیحیت گنوسی چنین تعلیم می داد که جسم عیسی مسیح نه بصورت یک بدن واقعی بلکه تنها یک شبح و وهم و خیال بود. اوتنها بنظر می رسید که دارای جسم انسانی است ونیز به ظاهر چنین به نظر می رسید که رنج کشید!  انجیل یوحنا و رسالات یوحنا، به مقابله با تعالیم بدعت آمیزی پرداخته که مذهب گنوسی را هم شامل می شد. انجیل یوحنا خود بیشتر از هر جای دیگری بر این مسئله اصرار می ورزد که خدا در جسم ظاهر شد و به همین ترتیب در رساله اول یوحنا به مقابله با تاثیرات گنوسی بر بعضی از مسیحیان آن زمان، می پردازد.

بد نیست بدانیم که واژه یونانی en sarki جسم گردید در یوحنا 1: 14 به معنای این است که عیسی دارای ذات کامل وصد در صد انسانی است (به اول یوحنا 1: 1-4 نیز مراجعه کنید).

 اما درمورد انتساب این گروه به انجیل یوحنا، آنان با متوسل شدن به این انجیل سعی در تطبیق تعالیم انحرافی خود به کلام خدا دارند.

پاسخ از: علی خیراندیش

Sep/12/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 241 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر