هیرودیس پادشاه که فرشته‌ای در باب 2 انجیل متی خبر مرگ او را به یوسف می‌دهد همان است که یحیی تعمید دهنده را در متی 14 : 1 به شهادت ‌رساند؟

حقایق کتابمقدس با مستندات تاریخی همخوانی دارد. در خصوص اسامی در کتابمقدس باید توجه داشت که در آن روزگار تشابهات اسمی فراوانی در فرهنگ یهودی و یونانی وجود داشته است و نیز افراد دارای اسامی و شهرتهای مختلفی بودند که گاهی به آن اسامی مسمی می‌شده‌اند. هیرودیس‌ها از نسل پادشاهان ادومی بودند که تا قبل از ظهور مسیح تحت نظر امپراطور روم برای مدت کوتاهی فرمانداری بخش یهودیه به آنان واگذار شده بود. هیرودیس کبیر از سال 37 قبل از میلاد تا 3 میلادی سلطنت را به عهده داشت و فرمانروایی ستمگر بود و حتی از قتل همسر خود نیز ابایی نداشت. او شخصی حیله‌گر و بی‌عاطفه بود که فرمان قتل عام کودکان بیت لحم را برای نابودی مسیح صادر کرد . پسر هیرودیس کبیر، هیرودیس انتیپاس بود که تقریباً 33 سال بعد، حکم قتل یحیی تعمید دهنده را صادر کرد( مرقس 6 : 14 - 29 و متی 14 ) و مسیح را استهزاء نمود ( لوقا 23 : 7 - 12 ) نوادۀ هیرودیس کبیر، هیرودیس اغریپاس اول بود که 14 سال بعد حکم شهادت یعقوب رسول را صادر کرد ( اعمال 12 : 1 - 2 ). نتیجۀ هیرودیس کبیر یعنی اغریپاس دوم نیز 16 سال بعد دستور داد تا پولس رسول را برای بازخواست و مواخذه حاضر سازند ( اعمال 25 : 13 و 26 : 22 ) پس همانطوریکه می‌بینید با وجودیکه در جاهای مختلف از هیرودیس نامی بعنوان پادشاه نام برده شده اما آنها یک نفر نیستند بلکه فرزندان هیرودیس کبیر می‌باشند. پس هیرودیس پادشاه که خبر مرگش را فرشته‌ای به یوسف داد همان هیرودیسی که یحیی را به شهادت رسانید نمی‌باشد.  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 554 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر