آیا خدا رو میشه دید و دیده شده؟ این آیات ظاهراً با هم تناقض دارن : پیدایش ۱۷:۱ .. پیدایش ۱۸:۱ .. خروج ۶:۲-۳ .. خروج ۳۳:۲۰ .. انجیل یوحنا ۱:۱۸ .. انجیل یوحنا ۵:۳۷ ..

در عهد عتیق و جدید کاملاً مشخص است که خدای پدر را، هرگز کسی ندیده است (یوحنا 18: 1) اما خدای پسر چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید بر مردم ظاهر می شده است که به آن در اصطلاح الهیاتی، اپیفانی گفته می شود. عیسی مسیح در عهد عتیق به ابراهیم و انبیاء مختلف ظاهر شد و در عهد جدید، عیسی مسیح می فرماید: من آمده ام تا پدر را به شما نشان بدهم، هر که مرا دید، پدر را دیده است. منظور او این نیست که پدر قابل رؤیت است، بلکه منظور او این است که من از پدر صادر شده ام و خصوصیات او را دارم.  خدای پدر و روح القدس قابل رؤیت نیستند، اما خدای پسر قابل رؤیت است و بارها، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، به افراد مختلف در موقعیتهای گوناگون ظاهر شده است.

Sep/27/2017 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 586 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر