در کتاب مقدس می خوانیم که , مطابق شریعت شما اگر دو نفر درباره موضوعی شهادت بدهند شهادت ایشان بطور مسلم قابل قبول است . عیسی مسیح می فرماید: درباره من هم دو نفر هستند که شهادت بدهند یکی خودم و دیگری پدرم ( یوحنا 8: 18)چرا عیسی مسیح به نگفت یکی خدا و دیگری یحیی ؟و یا خودم و دیگری یحیی؟

در باره شهادتها در باره عیسی مسیح، در جایهای مختلف کتاب مقدس عیسی مسیح به شاهدان خود اشاره می کند، حتی به شهادت یحیی و نیز اعمال و معجزات خود نیز اشاره می کند. بنابراین عیسی مسیح دارای شاهدان زیادی بود و در انجیل یوحنا به شهادت خود و پدر کفایت می کند، اما در جای دیگر کتاب مقدس به شهادت یحیی نیز اشاره دارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/26/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 599 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر