گناه یا گناهان منتهی به موت کدامند؟

در رساله اول یوحنا 5: 16 اشاره به گناهی که به مرگ می انجامد صحبت می کند. راستی این گناه یا گناهان کدامند؟

گناهانی که در عهد جدید  نام برده شده که به نظر می رسد به مرگ منتهی می شوند عبارتند از:

1- کفر به روح القدس بخشیده نمی شود و منتهی به مرگ است. (متی 12: 31)

2- شرکت ناشایسته در شام خداوند منتهی به مرگ است. (اول قرنتیان 11: 30)

3- آنان که یک بار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سهیم شدند و طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند، اگر سقوط کنند، ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر بار به توبه آورد، چرا که به زیان خویش، پسر خدا را باز بر صلیب می کنند و او را در برابر چشم همگان بی حرمت می سازند. (عبرانیان 6: 4-6) به نظر می رسد این نیز یکی از گناهانی است که به مرگ می انجامد.

4- افرادی که در دعای متحد کلیسا به علت گناهی زشت که توبه نشده، به شیطان سپرده می شوند نیز گناه منتهی به مرگ را مرتکب شده اند. (اول قرنتیان 5: 1-5)

کلام خدا به وضوح می گوید خدا از مردن شخص شریر شاد نمی شود بلکه مشتاق است که آن شخص از راه خود برگردد و توبه کند. خدا برای فرزندان خود حیات را می طلبد و نه مرگ را.  پس بیایید با زندگی در نور کلام خدا و حضور پاک خدا و با قلبی فروتن که آماده توبه باشد از این گناهان دوری کنیم.

نوشته: کشیش ورژ باباخانی

Dec/20/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 718 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر