گفته شده عیسی برای نجات گناهکاران از عقوبت کارشان به صلیب راضی شده و خودش را فدا کرده است. پس این برداشت می شود که عیسی برای انجام این کار قدرت مطلقه الهی را باطل کرده تا به این منظور برسد. چگونه توجیه می شود؟

در پاسخ به سؤال شما، لینک دو مقاله را در زیر براتون می فرستم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/b965bada-40ae-4f14-a2c9-f3d40dec514c

و مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/0fe3fdcb-6888-4022-a254-6df6b03de418

Jul/10/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر