موقع تعمید گرفتن چه دعایی باید کرد؟

در زمان تعمید در آب شخص، دعای خاصی در کلاام خدا بیان نشده که باید تکرار شود و اصولا" کشیش یا رهبری که نوایمان را تعمید می دهد، برای شخص تعمید گیرنده دعا می کند و تعمید گیرنده با ایشان همراه می شود و به دعای ایشان آمین می گوید و پس از آن کشیش یا رهبر، شخص تعمید گیرنده را به نام پدر و پسر و روح القدس به دستور عیسی مسیح تعمید می دهد.

شاد و پیروز باشید.

Sep/12/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 162 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر