با توجه به 1 تیموتاؤس 2: 11-15 آیا زنان می توانند نقش شبانی در کلیسا داشته باشند؟

 با توجه به رساله رومیان فصل 16 بسیاری از خادمین در روم، حتی شبانان و همکاران هم ردیف پولس رسول زنان بودند. باید زمینه فرهنگی و اجتماعی کتاب اول تیموتاوس را درک کرد. در کلیسای افسس زنانی که وجود داشتند افرادی بودند که سواد نداشتند و کلام خدا را خوب نمی دانستند و به این علت پولس رسول می گوید زنان خاموش باشند. در آن زمان زنان کمی وجود داشتند که از سواد کافی برخوردار باشند ولی زنانی که می توانستند کلام خدا را بخوانند و تعلیم دهند مسلما" تعلیم می دادند و نقش رهبری نیز داشتند. مثلا" پریسکیلا که یک زن بود به اپلس که واعظ برجسته ای بود، کلام خدا را تعلیم داد(اعمال رسولان 18: 24-26).  امیدوارم این مسئله تا حدودی برای شما روشن شد. در آینده بسیار نزدیک مقاله مفصلی در باره نقش زنان در رهبری کلیسا خواهیم داشت.

پاسخ از:  کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 655 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر