نام های دیگر روح القدس در کتاب مقدس چیست ؟

روح القدس صفتها و اسامی مختلف دارد. از قبیل:

تسلی دهنده

مدافع

یاور

مشاور

روح  مشورت و قوت

روح معرفت یا شناخت و ترس خداوند

روح جرأت و دلیری

روح حکمت و فهم

روح القدس همچنین به این چیزها تشبیه شده است:

روغن

کبوتر

نهر یا رودی که از آسمان از تحت خدا جاری است

باران

آتش

باد

نفس یا دم خداوند

و غیره

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Aug/16/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 553 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر