در کتابی مطالعه می کردم نوشته شده بنا بر پیشگوییها در مزمور 72: 10 همچنین اشعیاء 60: 6 مغان از سرزمین های شبا سبا که در عربستان است و ترشیش که واقع در اسپانیاست به اورشلیم آمدند و عربستان زمین شرقی در پیدایش 25: 6 و عربها بنی مشرق در داوران 6: 3 خوانده شده !ولی من تصور می کردم که اینها یا تعدادی از آنها از ایران باشند کدام یک منطبق بر پیشگوییها و شواهد تاریخی می باشد؟

 آیاتی که به آنها اشاره کرده اید که در مزامیر و اشعیاء اشاره به شتران مدیان و عفه و اهل صبا می کند که آمده طلا و کندر با خود خواهند آورد، اشاره مستقیم به میلاد مسیح و مغان نیست و اگر این آیات اشاره به مغان داشتند، حتما" در انجیل متی به این آیات در انجیل اشاره می شد! مسلما" این آیات هیچ ربطی به پرستش مغان و آوردن هدایایشان برای خداوندمان ندارد. همانگونه که اشاره کردم، در صورتی که این آیات اشاره به واقعه مغان می کرد، حتما" متی که در انجیلش دائما" به نبوتهای عهدعتیق اشاره دارد به این آیات نیز اشاره می کرد و اصولا" چه در عهد عتیق و چه در زمان مسیح این یک امری عادی بود که برای شخصیتی بسیار مهم و سلطنتی چنین هدایایی را بیاورند و هر گاه کتاب مقدس به چنین هدایایی اشاره می کند که به شخصی تقدیم می شود، نشاندهنده اهمیت آن شخصی است که به او عطا می شود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/02/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر